Home » Nieuws » Eerste update rondom actieplan GKG 2022

Eerste update rondom actieplan GKG 2022

Vanaf april gaan wij u maandelijks informeren over de activiteiten die behoren bij het Actieplan 2022. Het Actieplan bevat drie actielijnen zijnde:

 1. Het inhoudelijk versterken van de regionale waarde van het GKG.
 2. Het vergroten van het aantal deelnemers aan het GKG.
 3. De eigen organisatie mee krijgen.

Stand van zaken per 1 april 2022

Omgevingswet/Werkingsgebieden (actielijn 1)

In klein verband hebben inmiddels twee overleggen plaatsgevonden die hebben geleid tot een eerste beschrijving van het beoogde resultaat van regionale afstemming:

‘Het maken en borgen van duidelijke werkafspraken onderling tussen overheden, over begrippenkader, technische details en informatie-uitwisseling van werkingsgebieden / grenzen’.

De toegevoegde waarde van het GKG daarbij is:

 • Grenzen met elkaar afstemmen is samen werken aan professionalisering op data-gebied maar ook nodig/handig voor platte decentrale afstemming t.b.v. de invoering van de OW;
 • Voorbereiding op de omgevingstafels: voor effectief ketenoverleg heb je zicht nodig op alle gegevens (wat staat er op de kaart?);
 • Platform voor overleg en afstemming: het is inefficiënt als de afzonderlijke overheden dezelfde gegevens vastleggen: 1 dataset op 1 bronlocatie;
 • Door ketenpartners te betrekken bij de (zelfstandig te bepalen) werkingsgebieden per overheidslaag, rekening houdend met het schaalniveau waarmee gewerkt wordt, wordt duidelijk waar de aandachtspunten qua inhoud en data liggen.

Afgesproken is dat deze groep een vervolgoverleg in mei heeft en een hackathon/mapathon op de GKG Communitydag gaat voorbereiden en organiseren. Dit om breder draagvlak en betrokkenheid te creëren voor dit complexe vraagstuk.

Ben je geïnteresseerd en wil je een bijdrage leveren of kennis en ervaring uitwisselen, neem dan contact op met Alfred Somsen, alfred.somsen@vrgroningen.nl.

Het benutten van de Waterketenkaart (actielijn 1)

De Waterketenkaart is inmiddels voor de gehele regio Groningen via de website van het GKG beschikbaar. Een prachtige basisbestand met enorm veel gegevens over de watersystemen in ons gebied. Het benutten van dit basisbestand moet via een aantal use cases tot stand komen. Het betreft:

 • Inzicht in de theorie en de praktijk van de Droogweer Afvoer (DWA);
 • Inzicht in riool-overstort en wateroverlast in riool-bemalingsgebieden bij hevige regenbuien;
 • (semi) Verharde terreindelen uit de BGT koppelen aan het type rioolstelsel;
 • Toevoegen klimaat adaptatie testen aan de GKG webomgeving.

Het GKG Datalab is inmiddels bezig kaartbeelden van deze use cases te maken. Op 26 april worden deze kaartbeelden gepresenteerd.

Ben je geïnteresseerd en wil je deel nemen aan de bijeenkomst op 26 april, neem dan contact met Bert Gerlofs, e.gerlofs@geon.nl.

Meer actueel