Home » Nieuws » De GKG communitydag op 8 september

De GKG communitydag op 8 september

Op donderdag 8 september vindt de GKG communitydag weer plaats. De communitydag is een goed moment om elkaar te leren kennen, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en kennis te delen.

De ochtend wordt geleid door Jakko Zwartsenburg, voorzitter van de regiegroep GKG en door Bert Gerlofs, procesmanager GKG. Het GKG bestuur, bestaande uit gedeputeerde M. Wulfse, burgemeester A. Hoogendoorn en dagelijks bestuurslid J. Batelaan, zal door Jakko en Bert worden geïnterviewd. Vervolgens wordt u over de doorontwikkeling en de stand van zaken van het GKG bijgepraat. Guus Welter, projectleider DSO van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid, en Jan van Ginkel, loco-secretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland, zullen aandacht besteden aan de nationale digitale ontwikkelingen en het belang van een sterke regio daarbij. Rosemarie Mijlhoff en Paul Padding, beide van Geonovum, geven inzicht in samenwerkingsverbanden in Nederland en de positie van het GKG daarin. Onlangs heeft Rosemarie een artikel over het GKG geschreven dat op 16 mei j.l. in iBestuur is gepubliceerd: https://ibestuur.nl/praktijk/datagestuurd-werken-gegevensknooppunt-groningen.

’s Middags vinden diverse workshops plaats voor domein- en vakspecialisten, dataspecialisten en belangstellenden in het domein van de Omgevingswet, de Vrijetijdseconomie en de Woon- en Leefomgeving in combinatie met de Huisvestingsopgave. Groepsgewijs wordt gewerkt aan de beantwoording van een duidelijke vraagstelling. Van beschikbare databestanden wordt daarbij gebruik gemaakt.

Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven.

Omgevingswet & werkingsgebieden
De Omgevingswet vraagt dat overheden hun planregels en het werkingsgebied daarvan duidelijk zichtbaar maken in een digitale omgeving. Er zijn een aantal werkingsgebieden van verschillende overheidslagen die invloed hebben op elkaar, qua inhoud of qua gebruik van lijnen en vlakken op de kaart.

In de middagsessies van de GKG Communitydag laten we een paar specifieke voorbeelden zien en ook welke afstemmingsvragen of -punten daar bij horen op inhoud, kaart, data of proces. Vervolgens willen we samen met de deelnemers die onderwerpen verder verkennen, waarschijnlijk met nog meer vragen aanvullen en hopelijk ook van de eerste oplossingen voorzien.

Vrijetijdseconomie
De provincie Groningen wil onderzoeken of het mogelijk is om een “kansenkaart” te creëren om ondersteuning te bieden aan (vrijetijds)ondernemers en overheden. Deze kaart dient dus inzicht te geven in mogelijke kansen voor ondernemers. Zo kan het zijn dat een ondernemer zoekt naar een ideale locatie voor een nieuw restaurant of een mooie en onderbenutte plek voor natuurtoerisme.

De provincie heeft via het rijk, gemeenten en haarzelf een beperkte dataset beschikbaar. Het is dus van belang om met zo min mogelijk data een mooi resultaat neer te zetten. Denk daarnaast out of the box voor nieuwe databronnen van bijvoorbeeld externe partijen.

Leefbaarheid
Het domein leefbaarheid is een breed domein. Om goede (data)informatie te verkrijgen is het nodig om data van veel verschillende partijen te koppelen. Het gaat dan om data die gemeenten, woningbouwcorporaties en andere ketenpartners hebben.

Op welke wijze kan deze data zodanig gekoppeld en gecombineerd worden zodat er een bijvoorbeeld een goede woningmarktmonitor voor Oost Groningen ontstaat; volledig, actueel en reproduceerbaar.
In de deelsessie willen we een vingeroefening doen om deze monitor te gaan opbouwen.

Een impressie van de GKG communitydag in 2019

Meer actueel