Home » Regiegroep en college van Advies

Regiegroep en college van Advies

Regiegroep

Hierin nemen managers van de bronhouders plaats, aangevuld met de procesbegeleider. De regiegroep fungeert als orgaan op tactisch en operationeel niveau en neemt daar besluiten over.

Het college van advies

Deze wordt door de regiegroep samengesteld uit onafhankelijke organisaties. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies en ziet toe of gemaakte afspraken worden nageleefd.