Home » Wat doet het gegevensknooppunt Groningen?

Wat doet het gegevensknooppunt Groningen?

Wat doet het Gegevensknooppunt Groningen (GKG)?

Het GKG is een kennis- en innovatieknooppunt voor het veilig verbinden en in kaart brengen, bewerken, delen en inzetten van Groningse data. Dit gebeurt door en voor Groningse publieke en private organisaties. Voor het GKG zijn data geen doel, maar een middel. Wij willen als overkoepelend netwerk data gebruiken om maatschappelijke verbeteringen te stimuleren. Wij willen in de Groningse samenleving draagvlak creëren voor de positieve maatschappelijke rol die data kunnen spelen. Dat doen we door middel van kennisuitwisseling, (innovatief) onderzoek, advies, productontwikkeling, voorlichting en het creëren van een relevante, openbare datacollectie. Het GKG levert een bijdrage aan beter beleid en effectievere dienstverlening. Gebaseerd op objectieve en verifieerbare gegevens, waarbij dataveiligheid en de privacy van de Groningse inwoners zijn gewaarborgd.

Wij geven antwoord op vragen (van burgers, bedrijven en overheden) die voortkomen uit maatschappelijke thema’s zoals klimaatadaptatie, gaswinning, leefbaarheid. Het GKG brengt de gebruiker in regie! Door verbindingen te leggen tussen ontwikkelingen en databronnen komt er overzicht, inzicht en doorzicht. We verbinden beschikbare databronnen, waarbij vraag, mens en organisatie centraal staan. Het GKG verbindt vraag en aanbod in het publieke domein, het private domein en in publiek-private samenwerkingsverbanden.

Ons motto is: alleen gaat het sneller, samen kom je verder.

Databank informatievoorziening

Binnen het GKG wordt informatie op 3 niveaus beschikbaar gesteld. Zij sluiten aan bij actuele regionale en landelijke ontwikkelingen, de Omgevingswet en voorzieningen:

Met deze informatievoorziening is het GKG een verbindingspunt en een basisvoorziening voor overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en burgers.

Waarom het GKG?

Overheden gaan intensiever samenwerken. Voor vraagstukken zoals wateroverlast, duurzaamheid, zorg en wonen en leegstand heb je elkaar nodig. Gegevensdeling werkt als katalysator voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Daarbij is het streven om data openbaar te maken tenzij er redenen zijn om data gesloten te houden. Het initiatief om tot het GKG te komen is landelijk uniek en innovatief op het gebied van het toegankelijk maken van gegevens. Wij streven ernaar om deel uit te gaan maken van de landelijke digitale infrastructuur.

Wie nemen deel aan het GKG?

Wij zijn een samenwerkings-community met verschillende partijen binnen de regio Groningen. Regionale overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bundelen samen hun krachten in kennis, ervaring, technologie en informatie-data. Samenwerken en delen is het belangrijkste uitgangspunt van het GKG.