Home » Regiegroep en college van Advies » Ernst Koperdraat (college van advies-voorzitter)

Ernst Koperdraat (college van advies-voorzitter)

Foto Ernst Koperdraat

Samenwerken is leuk, biedt in theorie vele voordelen, maar is in de praktijk weerbarstig en levert de nodige uitdagingen op. Aan de andere kant is samenwerking in het openbaar bestuur onontkoombaar om de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan effectief aan te kunnen pakken. Delen van en het kunnen verrijken van elkaars informatie is daarbij een uitermate belangrijke randvoorwaarde.

In mijn loopbaan van 40 jaar heb ik zowel als ambtenaar, als wethouder en als consultant dat in diverse terreinen en gebieden mogen ervaren. Zo was ik lange tijd actief als Accountmanager gemeenten vanuit VNG/ KING en/of Ministeries om gemeenten in de provincies Noord-Holland en Flevoland in een regionale aanpak te ondersteunen bij het invoeren van de decentralisaties in zorg, jeugd en werk ( 3 decentralisaties) en bij de invoering van basisregistraties (BAG, WPKB, Handelsregister en BGT). Samen optrekken en leren van elkaars ervaringen was daarbij het uitgangspunt.

Ik heb als kwartiermaker voor en waarnemend directeur van het Samenwerkingsverband van bronhouders BGT een interbestuurlijk samenwerkingsverband tussen bronhouders BGT uitgedacht, opgericht en ingericht. Dit samenwerkingsverband heeft tot taak de ruim 500 bronhouders van de BGT te ontzorgen bij de productie en beheer van een landsdekkende BGT.
De afgelopen drie jaar heb ik als Programmamanager UIVO-I samen met gemeenten, provincies en waterschappen mogen werken aan de inrichting van de informatievoorziening voor de samenwerking tussen deze bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties, zoals o.a. omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s bij de uitvoering van de komende Omgevingswet. Van “ overleggen over” naar “samenwerken aan” plannen, vergunningen en handhaving en toezicht is daar de uitdaging.

Al deze ervaring zet ik graag in in mijn rol als lid van het College van Advies om het GKG te helpen uit te groeien tot een succesvol en toekomst-vast samenwerkingsverband.